NDT iekārtu revīzija

 

  • Nesagraujošā testēšanā izmantojamo iekārtu inspekcija.
  • Nesagraujošo testu kvalitatīvas izpildes nodrošināšana. Standartu un noteikumu interpretācija, pielietojot tos procedūru rakstīšanai.
  • Preventīvu pasākumu komplekss nesagraujošās testēšanas sistēmas  normālai funkcionēšanai, lai izvairītos no neatbilsībām sistēmā, inspekcijas laikā.
  • Neatbilstību novēršana.
  • Personāla dokumentācijas atbilstības pārbaude, atbilstoši standartam EN 473 (EN ISO 9712) vai līdzvērtīgām prasībām.